เอนก นาวิกมูล.

ภูมเดชา ขจรพิมานมาศ สมชายสติวดิโอ. - 2548 [2005]

นิทรรศการผลงานของ อ.ภูมิเดชา จัดแสดงที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

15135705


สมชาย รักษาพงษ์.


สมชายสติวดิโอ.


ศิลปะ--นิทรรศการ--ไทย
ศิลปิน--ชีวประวัติ.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305