ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

โครงการ Walking tour เขตปทุมวัน-พญาไท. - 2548 [2005]

0857-6483


การท่องเที่ยว--ไทย--กรุงเทพฯ--เขตปทุมวัน-พญาไท.
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--ไทย--กรุงเทพฯ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305