จิตติ เจริญฉ่ำ.

แม้จะเบียดบังยักยอก แต่ยังไม่ผิดเอาเอกสารไป. คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 23/2535 - 2536 [1993]

ชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด


เจตนา (กฎหมาย)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305