สหรัฐขอคุ้มครองสิทธิบัตรยา 5 ปี - 2549 [2006]


ยา--สิทธิบัตร--การคุ้มครอง
การค้าเสรี


ไทย--การค้า--สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา--การค้า--ไทย

FTA Free Trade Agreement

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305