อรวรรณ บัณฑิตกุล.

ได้เวลา CI เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์. - 2546 [2003]

0857-5223


บริษัทชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์.


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305