ชลัช อัชฌากุลกิจ.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับคดีล้มละลาย. - 2548 [2005]

1685-6007


ล้มละลาย.
คดีและการสู้คดี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305