วิไลลักษณ์ ถิรนุทธิ.

Organic Food และ Fair Trade ปรากฏการณ์ใหม่ของการค้าสินค้าอาหาร. - 2548 [2005]

0857-5223


สินค้าเกษตร--การตลาด.
อุตสาหกรรมการเกษตร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305