ธีวินท์ นฤนาท

มุมมองของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าพืชเกษตรอินทรีย์. - 2548 [2005]

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย และมุมมองผู้บริโภค.


ผู้บริโภค--ทัศนคติ.--ไทย
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย.
พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย.
ผลิตผลเกษตร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305