รพีพร สุทาธรรม.

แนวโน้มไก่แปรรูปในญี่ปุ่นโอกาสและการแข่งขันที่ไทยต้องพร้อมรับมือ. - 2548 [2005]


การส่งออก--ไทย.
ไก่แช่แข็ง--ไทย.


ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305