ผู้บริหารจะปิดช่องว่างธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้อย่างไร - 2549 [2006]

1685-3938


การจัดการธุรกิจ
การบริหารผลิตภัณฑ์

ช่องว่างทามูลค่า Value Gap

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305