ฐากูร โกมารกุล ณ นคร.

แพร่ ส่วนผสานของบ้าน ผู้คนและขุนเขา. - 2547 [2004]

0125-7226


แพร่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305