ภาคภูมิ น้อยวัฒน์.

ตะลอนเลาะเกาะภูเก็ต. - 2548 [2005]

0125-7226


ภูเก็ต--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305