ทัศนาภรณ์ คทวณิช.

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : แนวทางและแผนการดำเนินงาน. - 2529 [1986]

เรียบเรียงจากคำบรรยายสัมมนาบุคลากร เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10 มีนาคม 2529.

"แนวความคิดเรื่องเทคโนโลยีห้องสมุด" ภาคผนวกท้ายบทความตัดตอนจากบทถอดเทปคำบรรยายในการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด จัดโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22 มีนาคม 2528 หัวข้อ นฤมล ปราชญโยธิน. โดย

0125-555x


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด.


ห้องสมุด--การใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305