ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากร และการหลบหลีกภาษีอากร (ตอน 2) - 2548 [2005]

0125-7331


ภาษีเงินได้.
การวางแผนภาษีอากร.
การหนีภาษี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305