กรรณิกา กออนันตกูล.

แนวคิดสำหรับเอดส์ศึกษาในกองทัพอากาศ Concept for AIDS education in Royal Thai Air Force. - 2539 [1996]

0125-0450


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การป้องกันและควบคุม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305