ชูขวัญ ทรัพย์มณี.

ผักอินทรีย์มาตรฐานโลกจากบ้านไร่สู่เมืองใหญ่ด้วยการตลาดแนวใหม่. - 2549 [2006]


การปลูกพืชหลายชนิด.
ผัก--การตลาด.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--สุพรรณบุรี.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--มาตรฐาน.
การทำสวนผัก--ไทย--สุพรรณบุรี.

ผักปลอดสารพิษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305