ผักอินทรีย์ไร่ปลูกรักปลูกผักด้วยใจ มอบความปลอดภัยให้ผู้บริโภค. - 2549 [2006]


การปลูกพืชหลายชนิด.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--ราชบุรี.
การทำสวนผัก--ไทย--ราชบุรี.
ผัก--การตลาด.
ผลผลิตเกษตร--ไทย--การตลาด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305