ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ผักจากแปลงเกษตรอินทรีย์การตลาดเพื่อสุขภาพในท้องถิ่น. - 2549 [2006]


ผัก--การตลาด.
การปลูกพืชหลายชนิด.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย.
ปุ๋ยชีวภาพ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305