ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ทำอย่างไรเมื่อเกษตรกรต้องการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ organic Thailand. - 2549 [2006]


วุฒิ นิพนธ์กิจ, สัมภาษณ์.


การปลูกพืชหลายชนิด.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--มาตรฐาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305