พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

การผลิตแบบ Cluster : ทางออกขจัดคามยากจนของเกษตรกร. - 2549 [2006]


ผลิตผลเกษตร--การตลาด--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305