เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

อนาคตของคาบสมุทรเกาหลีในศตวรรษที่ 21 : บทบาทและท่าทีของประเทศไทย - 2541 [1998]

0125-0957


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เกาหลี (เหนือ)
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เกาหลี (ใต้)
เกาหลี (เหนือ)--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
เกาหลี (เหนือ)--การเมืองและการปกครอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305