ชปา จิตต์ประทุม

รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่ภาคใต้ ของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และสถาบันนานาชาติศึกษา แห่งมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-24 พฤษฎาคม 2540 - 2540 [1997]

0125-3638


ไทย (ภาคใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305