ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนไทย-ฟินแลนด์. - 2549 [2006]


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ฟินแลนด์.
ฟินแลนด์--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305