สมชาย เลาวกุล.

บันทึก 12 ปี ยุทธภูมิค้าปลีกเชียงใหม่. - 2535 [1992]


ห้างสรรพสินค้า--ไทย (ภาคเหนือ)
การขายปลีก--ไทย--เชียงใหม่.


เชียงใหม่--การค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305