ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดมูลค้างคาวโรงงานปุ๋ยคุณภาพสูงเพื่อเกษตรกร. - 2549 [2006]


ปุ๋ยอินทรีย์--ไทย.
มูลสัตว์.
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.

ขี้ค้างคาว มูลค้างคาว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305