ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดจากมูลโค - กระบือแปรรูปสะดวกใช้กับนาข้าวกลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน บ้านโนอุดม จ.ขอนแก่น. - 2549 [2006]


ปุ๋ยอินทรีย์--ไทย--ขอนแก่น.
ข้าว--ปุ๋ย--ไทย--ขอนแก่น.
มูลสัตว์.
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.

ขี้ควาย มูลควาย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305