ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลไก่และปุ๋ยหมัก. - 2549 [2006]


ปุ๋ยอินทรีย์--ไทย.
มูลสัตว์.
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.

มูลไ่ก่ ขี้ไก่

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305