ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด. - 2549 [2006]


ปุ๋ยอินทรีย์--ไทย--ชัยนาท.
การเพาะเลี้ยงเห็ด.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305