จุฑาทอง จารุมิลินท.

Back to the basics (2) : วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์. - 2549 [2006]

0125-5991


การจัดเก็บภาษี.
การวางแผนภาษีอากร.
ภาษีเงินได้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305