เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

สรรพากรกับปัญหาการประเมินภาษี ถูกตัวหรือผิดตัว. - 2549 [2006]

0125-6580


การประเมินภาษี.
ภาษีเงินได้--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305