พิพัฒน์ กระแจะจันทร์.

เจ้าปู่ฮ้อยสาม หรือแสนธานีพิทักษ์ : จากบุคคลในประวัติศาสตร์ สู่ผู้นำในตำนานของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. - 2549 [2006]

0125-3654


ตำนาน--ไทย--แม่ฮ่องสอน.
ตำนาน--ไทย (ภาคเหนือ)


แม่ละนา (ปางมะผ้า, แม่ฮ่องสอน)--ประวัติศาสตร์.
เมืองแพม (ปางมะผ้า, แม่ฮ่องสอน)--ประวัติศาสตร์.
ลานนา (อาณาจักร)--ประวัติศาสตร์.
ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305