การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : สิ่งที่ข้าราชการต้องรู้และเข้าใจ - 2549 [2006]

0125-4006


การปฏิรูประบบราชการ.
ระบบราชการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305