ศิริพร วู้ชัยภูมิ.

บนความเหมือนที่แตกต่างของ 4 ชาติ "วัฒนธรรมตะเกียบ" - 2549 [2006]

1513-5535


จีน--ความเป็นอยู่และประเพณี.
เกาหลี--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี.
เวียดนาม--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305