นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล.

อันเนื่องมาจากพระบรมราโชวาท : นักกฎหมายกับคุณธรรม. - 2549 [2006]

0857-1711


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 --ทัศนะเกี่ยวกับกฎหมาย.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 --ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305