จุลชีพ ชินวรรโณ.

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน ปัญหาการต่อ MFN - 2536 [1993]


จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305