ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.

ระหว่างบรรทัดของการบอกเล่าอดีต. - 2549-2550 [2006-2007]

1906-1692


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อาคารโดม ตึกโดม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305