ชาย กิตติคุณาภรณ์.

ถูกลวงให้เข้าหุ้นบริษัทจะทำอย่างไรดี. - 2549 [2006]

1685-6007


นิติบุคคล.
ความรับผิดทางอาญา--ไทย.
ความรับผิด (กฎหมาย)--ไทย
กฎหมายบริษัท--ไทย.
การลงทุนในหลักทรัพย์--แง่กฎหมาย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305