ชลัช อัชฌากุลกิจ.

การติดตามหนี้ที่ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีในชั้นศาล. - 2549 [2006]

1685-6007


การเรียกเก็บหนี้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305