สำเนาว์ ฤทธิ์นุช.

การใช้น้ำคั้นจากใบสบู่ดำในนาข้าว. - 2549 [2006]


ข้าว--การเพาะปลูก.
ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากธรรมชาติ--ไทย.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305