ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

การวางแผนภาคและเมืองกับระบบโลจีสติกส์. Urban-regional planning and logistics - 2549 [2006]

0125-0957


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305