เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ปัญหาการจำหน่ายหนี้สูญ...หลักฐาน แค่ไหน/เพียงพอ. - 2549 [2006]

0125-6580


ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
หนี้สิน (การบัญชี)

การจำหน่ายหนี้สูญ หนี้เสีย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305