กรุณา กุศลาสัย, 2463-2552.

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ. - 2541 [1998]

แปลและรวบรวมจาก พบถิ่นอินเดีย (The discovery of India) ของยวาหะลาล เนห์รู.

0859-1415


อารยธรรมอินเดีย.


อินเดีย--ประวัติศาสตร์.
แม่น้ำสินธุ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305