มุเฃอร์จี, สัตการี.

พระพุทธศาสนาในชีวิตและความคิดคำนึงของชาวอินเดีย (Buddlhism in Indian life and thought) แปลโดย กรุณา กุศลาสัย. - 2541 [1998]

คัดมาจากหนังสือ The cultural heritage of India.

0859-1415


พุทธศาสนา--อินเดีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305