นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์.

ห้าสิบปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย. - 2541 [1998]

0859-1415


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อินเดียศึกษา.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อินเดีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305