พระมหานรินทร์ แซ่หลิว.

การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดของมาธยมิกวาทกับวิชญาณวาท ศึกษาเฉพาะกรณีขัดแย้ง. - 2542 [1999]

0859-1415


นิพพาน.
พุทธศาสนามหายาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305