ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ข้าวอินทรีย์ 100 ถังต่อไร่ด้วยปุ๋ยหมักฟาง น้ำหนัก และปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ. - 2549 [2006]

1905-5080


ปุ๋ยหมัก.
ปุ๋ยอินทรีย์.
การปรับปรุงดิน--ไทย--ศรีสะเกษ.
ข้าว--การเพาะปลูก--ไทย--ศรีสะเกษ.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--ศรีสะเกษ.

น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักจุลินทรีย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305