ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ปลูกข้าวนาปีด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ผลผลิตดีไม่มียากจน เกษตรกรบ้านม่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี. - 2549 [2006]

1905-5080


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--อุบลราชธานี.
ข้าว--การเพาะปลูก--ไทย--อุบลราชธานี.
การปรับปรุงดิน--ไทย--อุบลราชธานี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305