การผลิตข้าวนาปรังอินทรีย์ ผลผลิตดีด้วยการหมักฟาง นาข้าวอินทรีย์ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี.

ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

การผลิตข้าวนาปรังอินทรีย์ ผลผลิตดีด้วยการหมักฟาง นาข้าวอินทรีย์ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี. - 2549 [2006]

1905-5080


ปุ๋ยหมัก.
ปุ๋ยอินทรีย์.
การปรับปรุงดิน--ไทย--สิงห์บุรี.
ข้าว--การเพาะปลูก--ไทย--สิงห์บุรี.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--สิงห์บุรี.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305