ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

พัฒนาพันธุ์ข้าว ปรับดินด้วยจุลินทรีย์ เรียนรู้แมลงที่มีในนาข้าว 3 ยุทธศาสตร์จัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี. - 2549 [2006]

1905-5080


การปรับปรุงดิน--ไทย--สุพรรณบุรี.
ข้าว--การเพาะปลูก--ไทย--สุพรรณบุรี.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--สุพรรณบุรี.

ข้าวพื้นเมือง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305