กมลรัตน์ ณ หนองคาย.

สูตรความงามของสปาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี. - 2549 [2006]

1905-5080


ใบหน้า--การดูแลและอนามัย.
การดูแลผิวหนัง.
เครื่องสำอางสมุนไพร--ไทย--ปทุมธานี.
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร--ไทย--ปทุมธานี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305